ועד העובדים של קופת חולים כללית הוא אחד הגדולים במשק והוא מייצג יותר מ־44,000 עובדים במחוזות, בבתי החולים ובכל מוסדות הארגון.
תפקידו המרכזי של הוועד הוא לדאוג לזכויותיהם של העובדים ולרוווחתם. במסגרת זו הוועד משמש כשומר הסף בכל הקשור לקיום ההסכמים הקיבוציים
והוא גם זה שתובע לעדכן אותם מעת לעת.
לצד התנהלותו מול הנהלת כללית, הוועד הארצי מייצג את העובדים גם מול הרגולטורים ומתייצב לצדם מול ניסיונות לחקיקה שעלולים לפגוע בזכויותיהם ובמעמדם.
הוועד גם מתייצב לצד הנהלת הארגון  כאשר נדרשת חזית אחידה מול גורמים שונים כדי להבטיח את יציבותה וחוסנה של כללית.

ועד העובדים הארצי פועל גם לקידומם המקצועי של העובדים בסקטורים השונים וזאת באמצעות סמינרים, קורסים מקצועיים לגמול השתלמות ומלגות ללימודים
לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות.

הוועד הארצי פועל גם לטיפוח תרבות הפנאי של העובדים ולרווחתם באמצעות קרן הרווחה, המשותפת לעובדים ולהנהלת הארגון. גולת הכותרת בתחום זה היא
השתתפותם הפעילה של כ־2,000 מהעובדים בפעילויות ספורטיביות במסגרת הליגות למקומות עבודה.

מזכירות הוועד הארצי מונה 17 חברים והם מייצגים את העובדים במחוזות, בבתי החולים, בהנהלה הראשית, במינהל אספקה ובמעבדה המרכזית.