תקנון ארגון עובדי קופת חולים כללית לנושא בחירות

 

לארגון העובדים, הידוע כ"ארגון עובדי קופ"ח כללית", מהווה התקנון מסמך מחייב שעל פיו חייב הארגון להתנהל ומוסדותיו כפופים להנחיות הקבועות בו.
התקנון נקבע ואושר ע"י המועצה הארצית של ארגון עובדי קופ"ח כללית וקיבל את האישור של האגף לאיגוד מקצועי.

 

מוסדות הארגון נבחרים בבחירות המתקיימות במוסדות השונים במועד זהה והן אישיות, חשאיות וסקטוריאליות.
הבחירות מתקיימות לפי הנאמר בנוהל הבחירות של ההסתדרות הכללית החדשה.
ועדת בחירות ארצית שמתמנה ערב הבחירות, היא האחראית לניהול התקין של הבחירות בכל מוסדות קופ"ח כללית ומהווה כתובת מדריכה ומנחה את כל ועדות הבחירות במוסדות השונים בקופ"ח.

 

עם תום הבחירות מסיימת ועדת הבחירות הארצית את תפקידה, לאחר שהגישה את דוחות הבחירות, התוצאות וכד' למזכירות הארצית.

 

המזכירות הארצית בוחרת ועדה מכינה שתפקידה להכין את כינוס המועצה המכוננת החדשה, שתהיה מורכבת מחברי הוועדים החדשים שנבחרו בבחירות האחרונות.

 

המועצה הארצית מונה 151 איש. חברי המועצה מומלצים ע"י הוועדה המכינה והקצאת הצירים לכל מקום עבודה נעשית לפי חלוקה יחסית הנובעת ממספר העובדים בכל מוסד.
הוא הדין לגבי החלוקה הסקטוריאלית שממנה באים צירי המועצה למועצה הארצית.

 

הצירים הנבחרים מכל סקטור בנפרד (ועדה מייעצת), מתכנסים אחרי הבחירות לדיון בהצעות המוצעות, ובהן דרישות מקצועיות, דרישות שכר, דרישה להבטחת זכויות העובדים.

ההצעות שהתגבשו בוועדות המייעצות הסקטוריאליות, מוצגות למועצה הארצית לדיון.

 

בתום הדיונים, מצביעים צירי המועצה על ההצעות המוגשות ואלה הופכות להיות הדרישות שעל המזכירות והוועד הארצי, שהם הגופים הפעילים, להוביל למימושן בהתאם להחלטות המועצה, כאמור.

 

הוועד הארצי

 

הוועד הארצי, הוא גוף ביניים שבין המועצה הארצית לבין המזכירות הארצית.

 

הוועד הארצי נבחר ע"י המועצה ומספר חבריו הוא 61. גוף זה מתכנס מעת לעת על פי החלטות המזכירות הארצית,
על מנת לדון ולהחליט בסוגיות דחופות המחייבות קבלת החלטות מיידיות מתבקשות ולדעת היו"ר, סוגיות אלה מצריכות אישורים דחופים ומיוחדים של מוסדות רחבים של הארגון.

 

עבור לתוכן העמוד